Meritorious Students

  • Home
  • -
  • Meritorious Students

Gurpreet Singh

B.Pharm. (5th Sem)
IKGPTU Merit 2018-SGPA-8.75

Jatin Makker

B.Pharm. (3rd Sem)
IKGPTU Merit 2018-SGPA-8.68

Nimrat Kaur

B.Pharm. (8th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.71

Renu Sharmar

B.Pharm. (4th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.50

Ishpreet Kaur

B.Pharm. (4th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.79

Sandeep Kaur

B.Pharm. (4th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.86

Komal

B.Pharm. (4th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.93

Jatin Makker

B.Pharm. (4th Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-9.14

Shilpa Dhiman

M.Pharm. (1st Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.23

Pooja Babbar

M.Pharm. (1st Sem)
IKGPTU 2018 Topper

Pooja Babbar

M.Pharm. (2nd Sem)
IKGPTU Merit 2019-SGPA-8.92

Jatin Makkar

B.Pharm. (I Sem)
IKGPTU 2017 Topper

Beant Kaur

M.Pharm. (Pharmaceutics)
IKGPTU Merit 2017-SGPA 7.92

Pratibha Sharma

M.Pharm. (Pharmaceutics)
IKGPTU Merit 2017-SGPA 7.92

Priya

M.Pharm. (Pharmaceutics)
IKGPTU Merit 2017-SGPA 7.92