GPAT Qualified

Junaid Ul Hamid

GPAT-2020
B.Pharm. (2016-2020 Batch)

Jaspreet Kaur

GPAT-2020
B.Pharm. (2016-2020 Batch)

Firoz Khan

GPAT-2020
B.Pharm. (2016-2020 Batch)

Gurpreet Singh

GPAT-2020
B.Pharm. (2016-2020 Batch)

Suman

GPAT-2018
B.Pharm. (2014-2018 Batch)

Anil Kumar

GPAT-2017
B.Pharm. (2013-2017 Batch)

Kirandeep Kaur

GPAT-2019
B.Pharm. (2015-2019 Batch)